Mikołajki ze SCAPOL 

Brak produktów z tej kategorii.
Mikołajki ze SCAPOL

REGULAMIN Mikołajki ze SCAPOL:

 § 1.ORGANIZACJA Mikołajki ze SCAPOL

 1. Organizatorem Mikołajki ze SCAPOL "Sklep Scapol” (zwany dalej Mikołajki ze SCAPOL jest SCAPOL SP Z O. O. ul. Kopalniana 10, 42-271 Częstochowa (zwany dalej "Organizatorem").

2. Uczestnikiem Mikołajki ze SCAPOL (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:
2.1) je...

REGULAMIN Mikołajki ze SCAPOL:

 § 1.ORGANIZACJA Mikołajki ze SCAPOL

 1. Organizatorem Mikołajki ze SCAPOL "Sklep Scapol” (zwany dalej Mikołajki ze SCAPOL jest SCAPOL SP Z O. O. ul. Kopalniana 10, 42-271 Częstochowa (zwany dalej "Organizatorem").

2. Uczestnikiem Mikołajki ze SCAPOL (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:
2.1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2) posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook,
2.3) wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie.

3. Uczestnikami Mikołajki ze SCAPOL nie mogą być pracownicy Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotu je zatrudniającego bez względu na podstawę prawną. 

§ 2. NAGRODY 

1 Nagrodami w Mikołajki ze SCAPOL są:

- 3  sztuki Bialetti Dama Kawiarka 6 TZ (21153)

- 3 sztuki French Press Bialetti (3130)

- 4 sztuki Tacy Vivenzi (VVS42#STSBNV)

2 Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.

 
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG Mikołajki ze SCAPOL

1. Uczestnik biorąc udział w Mikołajki ze SCAPOL wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania nagrody.
3. Aby wziąć udział w Mikołajki ze SCAPOL należy:
a) polubić fanpage Organizatora  https://www.facebook.com/scapol.scapol/
b) polubić i udostępnić post na stronie Uczestnika

c) zarejestrować się w naszym sklepie http://www.sklep.scapol.pl/pl/
4. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.
5. Zwycięzcą zostaje 10 osób z pośród wszystkich uczestników biorących udział w Mikołajki ze SCAPOL. Zwycięzców wybiera Komisja Konkursowa która przeprowadzi losowanie.
6. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się na stronie https://www.facebook.com/scapol.scapol/ zamieszczonym przez Organizatora poście.
7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu internetowym Facebook w ramach podania zwycięzcy Mikołajki ze SCAPOL.
8. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą wykluczani z udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania szczegółowego uzasadnienia - z Mikołajki ze SCAPOL osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.
10. Do obowiązku zwycięzcy należy umieszczenie jednego zdjęcia z otrzymaną nagrodą na https://www.facebook.com/scapol.scapol/
11. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców Mikołajki ze SCAPOL.

 

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Mikołajki ze SCAPOL.
2. Mikołajki ze SCAPOL prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.
3. Organizator informuje, że Mikołajki ze SCAPOL nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Mikołajki ze SCAPOL nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
4. Wszystkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Organizatora Mikołajki ze SCAPOL.
5. Czas trwania Mikołajki ze SCAPOL wynosi jeden tydzień. Mikołajki ze SCAPOL trwają od godziny 13:40  25/11/16 do godziny 14:00 02/12/16
6. Wyniki Mikołajki ze SCAPOL pojawią się w dniu wskazanym na oficjalnej grafice konkursowej, na oficjalnym fanpage'u Organizatora https://www.facebook.com/scapol.scapol/
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Mikołajki ze SCAPOL czuwa Komisja Konkursowa składająca się z 2 osób będących przedstawicielami Organizatora.
8. Mikołajki ze SCAPOL nie jest prowadzony w celach zarobkowych.  
9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Więcej