POLITYKA PRYWATNOŚCI SCAPOL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego SCAPOL (Regulamin). Definicje

pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Administratora i Sprzedawcę (tj. firmę SCAPOL Sp. z o.o., z siedzibą w

Częstochowie 42-271, ul. Kopalniana 10, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd

Rejonowy w Częstochowie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000137027, posiadająca

kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł), który jest administratorem danych osobowych.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych

Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego

adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.

3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, realizacji

Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych

w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako

obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) jest ustawowe

upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym

mowa w ust. 3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba,

której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,

której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta. Ponadto - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o

świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla

Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim

organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w

przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za

wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

8. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a

zwłaszcza prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego

żądania Sprzedawcy,

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo

żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. W celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian w swoich danych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@scapol.pl
10. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą

elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może

przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre


informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez

protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez

serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o

przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako

materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania

systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i

występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

§ 2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie

dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z

naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket

Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane

chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa

informacji.

2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom

bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i

logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami,

szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać

się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm),

oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na

cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania

bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju

usługach informatycznych.

§ 3. COOKIES

11. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety

informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z

przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę

umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

12. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki

Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

13. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.

Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

14. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia

wirusów lub innego oprogramowania.

15. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj.

Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

16. Klient może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może

to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.

17. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania

sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia

Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz

i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

18. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych)

pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics;

wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, YouTube i

Instagram.

19. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich

przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też

usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

20. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

21. W celu zapobiegnięcia przetwarzaniu danych przez Google, należy ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki,

dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.