Konkurs 3 tygodnie z firmą Scapol 

Brak produktów z tej kategorii.
Konkurs 3 tygodnie z firmą Scapol

REGULAMIN 3 Tygodnie z firmą SCAPOL:

 § 1. ORGANIZACJA „3 Tygodnie z firmą SCAPOL"

 1. Organizatorem konkursu 3 Tygodnie z firmą SCAPOL jest SCAPOL "Sklep Scapol” (zwany dalej 3 Tygodnie z firmą SCAPOL jest SCAPOL SP Z O. O. ul. Kopalniana 10, 42-271 Częstochowa (zwany dalej "Organizatorem").

2. Uczestnikiem 3 Tygodnie z firmą SCAPOL (zwanym dal...

REGULAMIN 3 Tygodnie z firmą SCAPOL:

 § 1. ORGANIZACJA „3 Tygodnie z firmą SCAPOL"

 1. Organizatorem konkursu 3 Tygodnie z firmą SCAPOL jest SCAPOL "Sklep Scapol” (zwany dalej 3 Tygodnie z firmą SCAPOL jest SCAPOL SP Z O. O. ul. Kopalniana 10, 42-271 Częstochowa (zwany dalej "Organizatorem").

2. Uczestnikiem 3 Tygodnie z firmą SCAPOL (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:
2.1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przebywasz na terenie Polski.
2.2) posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook
2.3) wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie.

3. Uczestnikami 3 Tygodnie z firmą SCAPOL nie mogą być pracownicy Organizatora. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotu je zatrudniającego bez względu na podstawę prawną. 

§ 2. NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkurs 3 Tygodnie z firmą SCAPOL są:

- 1 x Kawiarka Giannini Nina 3 Tz - 1 Tydzień

- 1 x Kawiarka Giannini Tua 3 Tz– 2 Tydzień

- 1 x Kawiarka Giannini La’Tradizione 3 Tz– 3 Tydzień
- Kody rabatowe do sklepu Scapol (-20% dla każdego uczestnika konkursu)

2. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.

 
§3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG 3 Tygodnie z firmą SCAPOL

Uczestnik biorąc udział w 3 Tygodnie ze SCAPOL wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania nagrody.
3. Aby wziąć udział w 3 Tygodnie z firmą SCAPOL należy:
a) polubić fanpage Organizatora https://www.facebook.com/scapol.scapol/ oraz https://www.facebook.com/scapolczestochowa/                  

B )jeśli posiadasz konto na Instagramie, to śledzenie profili https://www.instagram.com/scapolczestochowa/ oraz https://www.instagram.com/sklep_scapol/
c) polubić i udostępnić post na stronie Uczestnika

4. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz w danym tygodniu.
5. Zwycięzcą zostają 3 osoby (1 na tydzień) wyłonione poprzez Komisja Konkursową, która przeprowadzi losowanie spośród wszystkich uczestników biorących udział w 3 Tygodnie z firmą SCAPOL.
6. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się na stronie https://www.facebook.com/scapol.scapol/ zamieszczonym przez Organizatora poście.
7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu internetowym Facebook w ramach podania zwycięzcy 3 Tygodnie z firmą SCAPOL.
8. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą wykluczani z udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania szczegółowego uzasadnienia - z 3 Tygodnie z firmą SCAPOL osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.
10. Do obowiązku zwycięzcy należy wysłanie jednego zdjęcia z otrzymaną nagrodą w wiadomości prywatnej na konto https://www.facebook.com/scapol.scapol/

11. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców 3 Tygodnie z firmą SCAPOL.

 

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w 3 Tygodnie z firmą SCAPOL.
2. Konkurs 3 Tygodnie z firmą SCAPOL prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.
3. Organizator informuje, że 3 Tygodnie z firmą SCAPOL nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom 3 Tygodnie z firmą SCAPOL nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów oraz nie podlega ustawie z dn 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych.
4. Wszystkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Organizatora, Konkurs 3 Tygodnie z firmą SCAPOL.
5. Czas trwania Konkursu 3 Tygodnie z firmą SCAPOL wynoszą 3 tygodnie. 3 Tygodnie z firmą SCAPOL trwają od godziny 8:00 28/10 do godziny 24:00 18/11 2019r.
6. Wyniki 3 Tygodnie z firmą SCAPOL pojawią się w dniu wskazanym na oficjalnej grafice konkursowej, na oficjalnym fanpage'u Organizatora https://www.facebook.com/scapol.scapol/w każdą środę trwającego konkursu.
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu 3 Tygodnie z firmą SCAPOL czuwa Komisja Konkursowa składająca się z 2 osób będących przedstawicielami Organizatora.
8. Konkurs 3 Tygodnie z firmą SCAPOL nie jest prowadzony w celach zarobkowych.  
9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Więcej